Raksti

Biķeri, Herders un citi


Autors: Aleksandrs Bite
(
saistību atsauce)

Šogad Pļaujas svētkos mēs svinam mūsu dievnama 244. dzimšanas dienu, un, mūsu dievnama dzimšanas dienu pieminot, būtu īstais brīdis izstāstīt stāstu par kādu izcilu vīru, kas bija saistīts ar pašiem Biķeru baznīcas pirmsākumiem, – par Johanu Gotfrīdu Herderu.
Vērtējot pēc atrašanās vietas un nozīmīguma, Biķeru baznīca atrodas stipri nomaļus no lielās vēstures un arī no nozīmīgajiem pasaules, Latvijas un pat Rīgas ceļiem. Tomēr ir arī kāds cits skatījums un vērtējums – mūsu dievnama tapšana un pirmsākumi ir neparastā veidā ieausti lielajā pasaules vēsturē, un tikai rūpīgam vērotājam pamanāmi smalkie pavedieni, kas sniedzas no mūsu dievnama līdz pat būtiskiem, nozīmīgiem vēstures notikumiem.

Lasīt tālāk...

 

Luterāņa pārdomas par Sola Scriptura


Autors: Aleksandrs Bite
(saistību atsauce)

Saskaņā ar mūsu baznīcas oficiālo mācību Bībele visā tās kopumā un atsevišķajās daļās ir uzticams un iedvesmots Trīsvienīgā Dieva vārds. Mūsu luteriskās ticības apliecības atzīst kanoniskos Vecās un Jaunās Derības Svētos Rakstus par vienīgo ticības un mācības avotu. Baznīcā nedrīkst mācīt neko, kas ir pretrunā Svētajiem Rakstiem, tāpat arī baznīcā neko, kas nebūtu pamatots Svēto Rakstu mācībā, nedrīkst ieviest kā nepieciešamu ticībai un dzīvei. Svētie Raksti ir vienīgā norma un mēraukla, pēc kuras jātiek izvērtētām visām mācībām un mācītājiem. Nedz tradīcija, nedz baznīcas autoritāte nav pārāka par Rakstu autoritāti, bet tās abas ir pakļautas Rakstu spriedumam. Svētie Raksti var kalpot par mācības mērauklu tāpēc, ka tie ir patiesi, skaidri un pietiekami, lai pildītu šādu uzdevumu (Ps. 119:105; Mt. 5:18; Jņ. 10:35; 2. Tim. 3:15–17). [1]

Lasīt tālāk...

 

Mans Dievs, mans Dievs, kāpēc...?


Pārdomas 22. psalmu lasot
Autors: Laila Čakare
(saistību atruna)

Zaudējuma sāpēs vai izmisuma rūgtumā, izkliegts vai izčukstēts šis jautājums būs urdījis ikvienu no mums. Kāpēc? Par ko mūs piemeklē ciešanas un pārbaudījumi?
Tāpat arī Dāvids, varenais valdnieks Dāvids, kurš taču varēja dabūt visu, ko vien vēlējās, 22. psalma sākumā sauc: „Mans Dievs, mans Dievs, kāpēc...?” Vēl vairāk – viņš kliedz: „Dievs, kāpēc Tu esi mani atstājis?” – Tik tumša ir nakts, tik neiespējama jelkāda glābšana, ja jau pat tik skaļu un neatlaidīgu brēkšanu Dievs nedzird un neuzklausa!

Lasīt tālāk...

 

Mārtiņa Lutera svētīgo miršanu pieminot

Autors: Aleksandrs Bite
(saistību atruna)

18. februāris mūsu baznīcas kalendārā ir M.Lutera nāves atceres diena. Reti kurš baznīcas vēstures notikums ir tik plaši un rūpīgi daudzu liecinieku dokumentēts kā Lutera pēdējās dzīves dienas un stundas. Tā tas noticis tāpēc, ka viņa laikabiedri un sekotāji ļoti vēlējās redzēt, kā no pasaules aiziet viņu dižais skolotājs, – vai viņa dvēsele aiziet mierā, paliekot ticībā, kuru viņš dzīves laikā bija apliecinājis, vai arī, šaubu, baiļu un neziņas mocīta, grimst pazušanā, kā to tolaik pareģoja viņa Romas oponenti. Vēl šodien Romas katoļi nereti izsaka šādu apgalvojumu: “Luterāņiem esot viegli dzīvot, bet grūti mirt, savukārt katoļiem, lai gan tiem ir grūti dzīvot, piepildot dažādos reliģiskos priekšrakstus, tomēr esot viegli mirt.”

Lasīt tālāk...