Tad nu nepiekusīsim, labu darīdami, jo savā laikā mēs pļausim, ja nepagursim. Tad nu, kamēr mums ir laiks, darīsim labu visiem, bet sevišķi ticības biedriem. (Gal 6:9–10)

Diakonija ir kristīgās žēlsirdības un palīdzības darbs, ko savai draudzei veikt uzticējis pats Kristus. Diakonijas darbā piedalās draudzes locekļi, kas vēlas kalpot Dievam, piepildot Kristus doto tuvākā mīlestības bausli.

Visu, ko jūs gribat, lai cilvēki jums dara, tāpat dariet arī jūs viņiem; jo tā ir bauslība un pravieši. (Mt 7:12)
Jaunu bausli Es jums dodu, ka jūs cits citu mīlat, kā Es jūs esmu mīlējis, lai arī jūs tāpat cits citu mīlētu.
(Jņ 13:34)
Tev būs Dievu, savu Kungu, mīlēt no visas savas sirds, ar visu savu dvēseli, ar visu savu spēku un ar visu savu prātu un savu tuvāko kā sevi pašu. (Lk 10:27)
.. visu, ko jūs esat darījuši vienam no šiem Maniem vismazākajiem brāļiem, jūs esat Man darījuši. (Mt 25:40)

Mūsu draudzes diakonijas nozari vada Diāna Kirilova (mob. tālr. 28340908).


Biķeru draudzes diakonijas virzieni:

  • apmeklējumi mājās, slimnīcās, pansionātos;
  • praktiskās un materiālās palīdzības sniegšana;
  • lūgšanas, aizlūgšanas;
  • jurista konsultācijas;
  • ārsta konsultācijas tuberkulozes un citu plaušu slimību ārstēšanā.

Ja Jums ir nepieciešama palīdzība vai vēlaties palīdzēt, lūdzu, sazinieties ar draudzes diakonijas vadītāju Diānu Kirilovu (mob. tālr. 28340908).