Svētdarbības

Kristība


Kas ir Kristība?
Kristība ir Jēzus Kristus iedibināts sakraments, kurā Dievs tiem, kas tic uz Kristu, dāvā garīgu jaunpiedzimšanu, izglābšanu no soda Pēdējās tiesas dienā, augšāmcelšanos un mūžīgo dzīvību. Jēzus par Kristību saka: “Kas tic un top kristīts, tas tiks izglābts, bet, kas netic, tiks pazudināts.” (Mk 16:16) Caur Kristību cilvēks top par kristīgās draudzes locekli.

Kas nepieciešams, lai varētu saņemt Kristību?
Ja kristīties grib pieaugušais, tad Kristību kandidātam jāapmeklē iesvētes lekciju kurss (apmēram 12–15 nodarbības), kurā jāapgūst Mārtiņa Lutera Mazajā katehismā apskatītās tēmas, un jāapmeklē draudzes dievkalpojumi. Pēc iesvētes mācības kandidātam jāapliecina sava ticība saskaņā ar Mazā katehisma mācību. Reizē ar kristībām pieaugušais tiek arī iesvētīts un kļūst par pilntiesīgu draudzes locekli (sk. arī Iesvēte).

Ja vecāki vēlas kristīt savu bērnu, tad vismaz vienam no viņiem ir jābūt kristītam un iesvētītam Biķeru draudzes loceklim. Ja vecāki vēlas pieaicināt savam bērnam krustvecākus, tad arī tiem jābūt kristītiem un iesvētītiem luterisko draudžu locekļiem; izņēmuma kārtā krustvecāki drīkst būt arī citas konfesijas draudžu locekļi (šāda iespēja gan būtu jāsaskaņo ar draudzes mācītāju). Ja bērna vecāki un krustvecāki nav kristīti un iesvētīti, tad tie to var īstenot noteiktajā kārtībā (sk. Ja kristīties grib pieaugušais).

 

Iesvētība jeb konfirmācija


Kas ir iesvētība jeb konfirmācija?
Iesvētība ir baznīcas iedibināts svinīgs rituāls, kurā kristītais pēc attiecīgas apmācības, apliecinot baznīcas ticību, tiek uzņemts par reliģiskā ziņā pilntiesīgu draudzes locekli un tiek pielaists pie Svētā Vakarēdiena saņemšanas. Pēc LELB kārtības var tikt iesvētīti arī pilngadību nesasnieguši jaunieši un bērni (atsevišķos gadījumos – sākot ar septiņu gadu vecumu).

Kas nepieciešams, lai varētu tikt iesvētīts?
Iesvētības kandidātam jāapmeklē iesvētes lekciju kurss (minimums – 20 stundas), kurā jāapgūst M. Lutera Mazajā katehismā apskatītās tēmas un jāapmeklē draudzes dievkalpojumi. Pēc iesvētes mācības kandidātam jāapliecina sava ticība saskaņā ar Mazā katehisma mācību.

 

Laulība


Kas ir laulība?
Laulība ir divu cilvēku – vīrieša un sievietes – likumīgi noslēgta savienība uz mūžu, kas īstenojas kopdzīvē.

Kas ir kristīga laulība?
Kristīga laulība ir divu kristiešu – vīrieša un sievietes – likumīgi noslēgta savienība uz mūžu, kas īstenojas kristīgā kopdzīvē.

Kas ir laulības noslēgšana baznīcā?
Laulības noslēgšana baznīcā ir šādas kristīgas savienības noslēgšana dievkalpojumā; tā apstiprināta ar abu pušu mūža uzticības solījumu Dieva un cilvēku priekšā un ir svētīta ar aizlūgšanām un Dieva vārdu.

Kas nepieciešams, lai laulību varētu noslēgt baznīcā?
LELB prasība ir šāda: līgavai un līgavainim jābūt kristītiem un iesvētītiem evaņģēliski luteriskās draudzes locekļiem; vismaz vienam no laulājamiem ir jābūt tās draudzes loceklim, kurā laulība tiek noslēgta.

Izņēmuma gadījumā laulība var tikt noslēgta arī tad, ja viens no laulājamiem ir kādas citas tradicionālas Latvijas kristīgās konfesijas draudzes loceklis.

Ja kāds no potenciālajiem laulājamiem neatbilst baznīcas noteiktajām prasībām, tad, pirms draudzē tiek pieņemts iesniegums par laulības noslēgšanu, noteiktajā kārtībā šīs nepieciešamās prasības ir savlaicīgi jāpiepilda (sk. Kristiba, Iesvēte).