Bauslības un evaņģēlija noslēpumi

Bauslības un evaņģēlija noslēpumi

Grāmata domāta cilvēkam, kurš vēlas padziļināti saprast to, kas tad ir “nepieciešams pestīšanai”, bet kas nav. Labs materiāls Bībeles stundām, lasītāju klubiem, lai draudžu locekļi un mācītājs kopā aplūkotu padziļinātu kristīgās ticības kursu, soli pa solim atsaucoties uz Lutera Mazo katehismu. Neatsverams palīgs mācītājiem, gatavojoties iesvētes mācībām.

Luterisma mantojuma fonds