Bauslības un evaņģēlija noslēpumi 2

Bauslības un evaņģēlija noslēpumi 2
Esam izdevuši Karla Olafa Rozeniusa grāmatas otro sējumu, kuras galvenā tēma ir par dievbērnību, proti, kas ir dievbērnība, kā cilvēks top darīts par Dieva bērnu, kā dzīvot Dieva bērnam šajā pasaulē.

Luterisma mantojuma fonds